Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Regulamin sklepu turborury.pl

 

Właścicielem Sklepu Turborury Sp. z o.o. działającego pod adresem https://turborury.pl/ jest Turborury Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP:531-170-84-36 REGON:386252656 KRS:0000845324 zwany dalej Sklepem Internetowym 

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji/Adres do zwrotu Towaru : Turborury Sp. z o.o. ul. Żołnierzy Września 44 05-180 Stanisławowo

Konto bankowe Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1025 1000 0090 8095 0828

Zapytania proszę kierować na:

adres e-mailowy biuro@turborury.pl 

telefon: +22 182 31 58

Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 § I Definicje

 

1. Sprzedawca – Turborury Sp. z o.o. działający pod adresem https://turborury.pl/ jest Turborury Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP:531-170-84-36 REGON:386252656 KRS:0000845324 zwany dalej Sklepem Internetowym 

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Kupujący – Klient jak i Konsument;

5. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego;

6. Sklep – należy przez to rozumieć Sklep Internetowy Turborury Sp. z o.o. prowadzony przez Sprzedawcę i działający pod adresem https://turborury.pl/;

7. Sklep stacjonarny – należy rozumieć sklep przy ul. Żołnierzy Września 44 05-180 Stanisławowo;

8. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;

9. Cena – należy przez to rozumieć cenę Towaru obejmującą również należny podatek VAT (cena brutto) wyrażoną w złotych polskich, ale nie obejmującą kosztów dostawy Towaru Kupującemu; Cena umieszczona jest na Karcie Produktu.

10. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, wydane Dostawcy  i dostarczone na wskazany przez Kupującego adres wydania;

11. Zamówienie – czynność dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Kupujący wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem, ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy Dostawy oraz Płatności;

12. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego, za pomocą, którego Kupujący dokonuje zakupu; 

13. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

14. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

15. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie;

16. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm.).

17. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem https://turborury.pl/

18. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 

§ II Postanowienia ogólne

 

1. Poniższy regulamin reguluje zasady korzystania z sklepu internetowego działającego pod adresem www.turborury.pl, określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu, a także prawa i obowiązki stron biorących udział w zawieraniu umowy sprzedaży.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Klienci mogą uzyskać  nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku  Regulamin  zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.turborury.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje dotyczące Towarów lub opisy zamieszczone przy Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,

b) dostęp do sieci internetowej,

c) posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej,

d) zainstalowana przeglądarka internetowa Opera w wersji 12.0 lub wyższej, Gogle Chrome w wersji 23.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej,

e) minimalna rozdzielczość ekranu monitora[1024] x [768] pikseli,

f) włączenie w przeglądarce internetowej opcji obsługi plików Cookies oraz włączoną obsługę Javascript,

7. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newslettera

a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez kupującego.

c) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

8. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

9. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych w Sklepie, a także nazwy handlowe oraz znaki towarowe stanowią własność producenta danego Towaru albo Sklepu i podlegają ochronie przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu są użyte w celach identyfikacyjnych. Zawartość witryny Sklepu (teksty, obrazy, grafika) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących;

10. Zamieszczone na stronach internetowych Sprzedawcy informacje o towarach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, parametry, instrukcja obsługi itp. pochodzą od producentów towarów. Sprzedawca dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem towarów Klient ma obowiązek zapoznania się informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.

11. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie zamieszczonym przy Karcie Towaru wyraźnie zastrzeżono inaczej.

12. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupującego przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do własnego konta w Sklepie Internetowym

13. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

43. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

 

§ III Rejestracja zamówień

 

1. Kupujący zainteresowany zakupem Towarów za pośrednictwem Sklepu może zarejestrować się w systemie Sklepu prawidłowo wypełniając w tym celu formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu i uzyskując w ten sposób status zarejestrowanego użytkownika Sklepu.

Rejestracja Kupującego w Sklepie wymaga podania przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj); adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, określenia Hasła i loginu do własnego konta w Sklepie, a następnie dokonania aktywacji konta. W przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP (wymagane dane oznaczona się znakiem *).

Czynności rejestracyjne są dokonywane jednorazowo i są nieodpłatne.

2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, a akceptuje jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu;

3. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Kupującego. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Kupującego na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza  Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu link aktywacyjny , dokonanie aktywacji umożliwia  zalogowanie się do systemu Sklepu Internetowego a tym samym zawarcie umowy na prowadzenie usługi elektronicznej  Konto Klienta.

6. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie bez konieczności rejestracji i posiadania Konta.

7. Kupujący posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie po zalogowaniu się w Sklepie w czterech etapach: 

a) wybór towaru i dodanie do koszyka 

b) wybór płatności i sposobu dostawy  

c) podsumowania zamówienia 

d) płatność i  zakończenie zamówienia

8. Kupujący nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie w pięciu etapach :

a) wybór towaru i dodanie do koszyka 

b) wybór płatności i sposobu dostawy 

c) uzupełnienie danych osobowych i miejsca dostawy 

d) podsumowania zamówienia 

e) płatność i  zakończenie zamówienia

9. W zamówieniu Kupujący może wskazać  dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Kupujący żąda wystawienia faktury VAT.

10. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TURBORURY  Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

11. Przyjęcie zamówienia  Kupującego zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, tj. przekazane na trwałym nośniku na wskazany przez Kupującego  podczas rejestracji adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany przez Kupującego podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało numer i wszystkie istotne elementy zamówienia,

12. Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania numeru zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego,

13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez :

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 3. pt. 11

c) treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

14. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

15. Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Kupujący składa Zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Kupujący określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Kupującego zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Kupującego  o łącznej Cenie wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

Złożenie zamówienia zgodnie z §3 ust. 12 następuje w czasie rzeczywistym tj., połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

16. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego ilość, cenę, koszt dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Kupujący  zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

17.  Kupujący  może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu jego skompletowania i przygotowania do wysyłki

18.  Kupujący może zrezygnować z  złożonego Zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania Towaru przez Sklep Internetowy,

19.  Kupujący nie może anulować  Zamówienia, które już zostało wysłane..

20.  W przypadku braku Towaru w magazynie Sprzedawcy lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia Towaru przez Sprzedawcę od dostawców, Kupujący jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. W takim przypadku Kupujący może anulować bądź zmienić swoje Zamówienie.

21.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok . Zamówienia złożone po godz. 12:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedzielę i święta będą realizowane w najbliższy dzień roboczy.

 

§ IV Ceny i Płatności

 

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów Dostawy Towaru do Kupującego.

2. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić Cenę za nabyte Towary oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Sklep automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu Dostawy i wybranej formy Płatności.

3. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy,  poprzez  uaktywnienie przycisku  „Zamówienie”

4. Kupujący może wybrać jedną  z następujących form płatności:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

wybierając tę formę płatności, Kupujący płaci gotówką kurierowi Dostawcy przy odbiorze przesyłki, płatność jest powiększona o prowizję którą pobiera firma kurierska "za pobranie ''

b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

wybierając tą formę płatności, Kupujący należność  za Towar płaci gotówką Sprzedawcy w Sklepie Stacjonarnym adres: Żołnierzy Września 44 05-180 Stanisławowo,

c) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

wybierając tą formę płatności, Kupujący należność za zakupiony Towar musi przelać na konto bankowe Sprzedawcy  (zgodnie z wiadomością, wysyłaną na e-mail Kupującego po dokonaniu Zamówienia):

Twoje Zakupy zostaną wysłane natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Sprzedawcy.

W przypadku płatności na rachunek Sprzedawcy:

Nr rachunku bankowego Sprzedawcy ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1025 1000 0090 8095 0828

Dane do rachunku: Turborury Sp. z o.o. ul. Żołnierzy Września 44 05-180 Stanisławowo.

W tytule przelewu Kupujący wpisuje  nr  Zamówienia,  imię i nazwisko  Kupującego

d) Płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu ,,Przelewy 24 ” (Regulamin serwisu Płatności 24) https://www.przelewy24.pl/regulamin

Serwis Przelewy 24 jest internetowym serwisem usługowym pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody wykonania płatności, przyjmuje płatności na swoje konta, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedawcy

wybierając tą formę płatności, Kupujący zostaje automatycznie  przekierowany na stronę swojego banku. Konto na które dokonasz przelewu należy do spółki PayPro S.A która natychmiast powiadomi nas o dokonaniu wpłaty. Towar jest wysyłany po potwierdzeniu przez portal płatniczy Przelewy 24 dokonania zapłaty. 

Dane grupy :

Operatorem płatności elektronicznych jest Dial Com 24 Sp. z o.o. Agent rozliczeniowy  60-327 Poznań  ul. Kanclerska 15  NIP: 781-173-38-52 REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS  Nr KRS 0000306513 wysokość kapitału zakładowego 1 697 000 zł 

Operatorem kart płatniczych jest Pay Pro S.A. - Agent płatniczy  60-327 Poznań  ul. Kanclerska 15  NIP: 779-236-98-87 REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS  Nr KRS 0000306513 wysokość kapitału zakładowego 4 500 000 zł 2004 

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania Kupującego, z zastrzeżeniem, że zmiana Cen nie może dotyczyć Zamówień będących w trakcie realizacji, chyba że zmianie ulega przedmiot  Zamówienia

  

§ V Dostawa i koszty dostawy

 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością wysyłki za granicę kraju.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia

4. Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru

5. W przypadku zakupów detalicznych Towary są dostarczane wyłącznie w dni robocze.

6. Termin realizacji Zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu – Karta produktu, liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia  Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem.

7. W dniu wysłania Towaru do Kupującego (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę (przekazanie przesyłki Dostawcy).

8. Miejscem wydania Towaru jest adres wskazany przez Kupującego wskazany na formularzy Zamówienia. Faktura VAT może zostać wystawiona na inne dane, niż wskazane na formularzu Zamówienia. W przypadku wyboru  InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, miejscem wydania Towaru będzie adres paczkomatu wybranego przez Kupującego w momencie składania zamówienia

9. Dostawca może wydać Towar Kupującemu lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego w formularzu Zamówienia

10. W chwili odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności kuriera Dostawcy sprawdzić stan przesyłki . W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, a także jej niekompletności Kupujący i kurier powinni spisać protokół, który następnie powinien zostać przesłany na adres Sklepu: Turborury So. z o.o. ul. Żołnierzy Września 44  05-180 Stanisławowo. Sprawdzenie przesyłki i spisanie protokołu nie stanowi obowiązku Kupującego będącego Konsumentem.

11. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

12. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, kurier Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

13. Sprzedawca dopuszcza możliwość osobistego odbioru Towaru przez Kupującego w punkcie sprzedaży w Stanisławowo ul. Żołnierzy Września 44 po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku odbiór Towaru możliwy jest wyłącznie przez Kupującego i nie jest możliwe udzielenia upoważnienia osobie trzeciej do odbioru Towaru, chyba że inaczej zostało uzgodnione ze Sprzedawcą.

14. Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do Towaru będącej przedmiotem Zamówienia fakturę VAT, albo przesyła ją przy pomocy poczty elektronicznej, na adres  podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Kupujący powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

 

§ VI Rękojmia

 

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar  wolny od wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami art. 556 Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4. Jeżeli Towar ma wadę  Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Klient, składający reklamację z tytułu rękojmi powinien ją złożyć w formie pisemnej w zgłoszeniu powinna być opisana wada ,określony wybór formy reklamacji  oraz dołączony dowód zakupu

Wykonujący  uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt  na  adres Sprzedawcy Turborury Sp. z o.o.  ul. Żonierzy Września 44 05-180 Stanisławowo adres e mailowy do korespondencji biuro@turborury.pl;

W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia wadliwego produktu pokrywa Sprzedawca

6. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądania usunięcia wady.

w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Postanowienia niniejszego działu dotyczące rękojmi za wady Towarów oraz przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym są wyłączone w przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§  VII Gwarancje

 

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT lub paragon fiskalny.

 4. Po wymianie przewodu  turbo  należy wyczyścić  filtr DPF I zrobić wydruk z komputera diagnostycznego z datą montażu przewodu.

 5. Na wydrukach diagnostycznych musi  być pokazana data wydruku stopień zanieczyszczenia filtra DPF  i pomiar ciśnienia doładowania zadanego czy jest taki sam jak rzeczywistego.

 6. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia towaru powstałe wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub nieprawidłowości spowodowanych wadliwą technologią wykonania.

 8. Termin na powiadomienie klienta o przebiegu reklamacji to 30 dni.

 9. Klient zobowiązany jest do dostarczenia produktu reklamowanego bezzwłocznie tj. w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu stwierdzenia wystąpienia wady. Dostarczenie produktu odbywa się na koszt własny klienta.

 10. Dostarczony do reklamacji produkt ma być kompletny, wraz z osprzętem z jakim został zakupiony oraz z naniesionymi oznaczeniami, numerami seryjnymi na produkcie (w przypadku, gdy zostały one umieszczone fabrycznie).

 11. Gwarancja udzielana jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy części montowane są przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz prowadzące działalność gospodarczą.

 12. Montaż części niezgodnie z ich przeznaczeniem/specyfikacją (np. do niewłaściwego pojazdu) powoduje utratę gwarancji.

 13. Warunkiem złożenia reklamacji z tytułu gwarancji jest okazanie oryginalnego dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnione zgłoszenie gwarancyjne (reklamacyjne).

 14. Po stronie kupującego/klienta leży udowodnienie winy produktu: udowodnienie, że wada jest jakościowa lub fabryczna.  Wszelkie koszty diagnozy, opinii rzeczoznawcy ponosi Klient osobiście i nie podlegają one zwrotowi przez gwaranta.

 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez klienta.

 16. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji i powodują jej utratę.

 17. Na pisemne odwołanie przysługuje klientowi termin 14 dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji reklamacyjnej.

 18. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zmniejsza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 20. W przypadku reklamacji amortyzatorów z niewidocznymi oznakami niesprawności należy dołączyć wydruk ze stacji diagnostycznej.

 21. W przypadku reklamacji urządzeń zdiagnozowanych przy pomocy komputera – niezbędny jest wydruk z tego urządzenia diagnozującego. 

 22. Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych wypadkach powodują utratę gwarancji:

a) części wyeksploatowane wskutek naturalnego zużycia m.in.: filtry, pióra wycieraczek, żarówki itp.,

b) materiały eksploatacyjne, oleje oraz płyny, a w szczególności płyn chłodzący, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb itd.,

c) przedostanie się do produktów reklamowanych ciał lub substancji obcych, innych niż płyny, dla których system był  przeznaczony,

d) uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

e) uszkodzenia produktów powstałe w wyniku działania sił  wyższych lub zdarzeń   losowych (pożary, powodzie, kradzieże, wyładowania atmosferyczne, zwarcia instalacji elektrycznej pojazdu, kolizje i wypadki drogowe),

f) zarysowania produktów i uszkodzenia mechaniczne oraz inne usterki tym spowodowane (zwykle wskutek nieprawidłowego montażu),

g) usterki wywołane zaniechaniem lub brakiem właściwym obsługi, ustalone na podstawie wymogów producenta części,

h) nie są uwzględniane dodatkowe koszty związane z usterek produktu takie jak: 

zakwaterowanie, najem pojazdu zastępczego, koszty podróży, holowanie, utrata zarobków i innych strat materialnych i niematerialnych,

i) części, w których stwierdzono przeróbki, samodzielne naprawy, zmiany  konstrukcyjne oraz montowane przez osoby do tego nie uprawnione.

 1.  W przypadku złożenia niekompletnego zgłoszenia  lub przysłania niepełnej reklamacji (brak wszystkich elementów) termin na uzupełnienie reklamacji wynosi 14 dni.

 2. Na odwołanie od decyzji przysługuje termin 14 dni

§  VIII Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo reklamowania wadliwego towaru stosownie do obowiązujących przepisów. W celu skorzystania z tych uprawnień należy wysłać wiadomość na E-mail biuro@turborury.pl. Warto skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia procedury reklamacyjnej , w szczególności ustalenia sposobu postępowania Sprzedawcy w razie uwzględnienia reklamacji (np. naprawa towaru, wymiana na nowy).

 2. Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj : 

 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący - Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, oświadczenia te zalecamy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem maila biuro@turborury.pl (jeżeli skorzystają Państwo z tej drugiej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku - pocztą elektroniczną). Kupujący w przypadku reklamacji zobowiązany jest odesłać rzecz wadliwą sprzedawcy. Koszt odesłania najtańszą drogą zostanie Kupującemu - Konsumentowi zwrócony po uwzględnieniu reklamacji.

 4. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, po zbadaniu rzeczy, może jednak, jeżeli nie powoduje to nadmiernych niedogodności dla Kupującego, zamiast uwzględnienia żądania kupującego, wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

UWAGA:
W celu sprawnej realizacji zwrotu należy pobrać i wypełnić formularz reklamacyjny i dołączyć wraz z paragonem do zwracanego przedmiotu.
Brak paragonu lub formularza reklamacyjnego towaru może uniemożliwić przyjęcie towaru do zwrotu lub rozpatrzenie reklamacji.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Turborury Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z używania produktów w nietypowych warunkach, wadliwej konserwacji, wykorzystania do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub innych niż przewidziane przez producenta, przechowywania w nieodpowiednich warunkach, normalnego zużycia produktów, montażu niezgodnego z zaleceniami oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu części przylegających lub współpracujących z danym produktem. 

§ IX Odstąpienie od umowy sprzedaży 

 1. Zgodnie z przepisami Kupujący - Konsument (w myśl art. 22 zn.1 kc: "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową") może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać do Sprzedającego w wyżej wskazanym terminie np. na jego adres bądź też wysłać je Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany wyżej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej drugiej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku - pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. 

 3. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, na przykład wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem. Do oświadczenia o odstąpieniu warto dołączyć informację o numerze zamówienia oraz ewentualnie numerem rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota, co przyspiesza procedurę zwrotu.

 4. Sprzedawca po odstąpieniu od umowy zwraca Kupującemu - Konsumentowi cenę zwracanego towaru wraz z kosztem wysyłki do Kupującego - Konsumenta najtańszym sposobem (bez względu na sposób wysyłki wybrany przez Kupującego). Kupujący ponosi koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zwraca pieniądze Kupującemu - Konsumentowi przekazem pocztowym, chyba że Kupujący - Konsument wyrazi zgodę na zwrot pieniędzy na konto bankowe. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru lub przesłania Sprzedającemu dowodu nadania. Przed odesłaniem paczki do Sprzedawcy najlepiej się z nim skontaktować e-mailem w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

 

§ X. Postanowienia dotyczące kupujących nie będących konsumentami

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Kupującego nie będących Konsumentem Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Dostawcy, przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. W wypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

7. Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Kupującego, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  

§ XI  Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających lub związanych z umową sprzedaży Towarów zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

4. Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.  Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Głównej Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami § X ust.2 Regulaminu.

 

UWAGA!
Zakaz kopiowania tekstów i zdjęć. Wszelkie kradzieże zdjęć i treści będą zgłaszane do odpowiednich służb.
Przypominamy:
Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).